Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

تعریف یونسکو از سواد اطلاعاتی

اعلامیۀ ۲۰۰۳ پراگ، سواد اطلاعاتی را اینگونه تعریف می کند:

«آگاهی فراگیر فرد از دغدغه ها و نیازهای اطلاعاتی خود، و توانایی شناسایی، مکانیابی، ارزیابی، سازماندهی، و نیز خلق، به کارگیر و انتقال اثربخش اطلاعات برای پرداختن به موضوعات یا مسائل موجود؛ سواد اطلاعاتی پیش شرط مشارکت اثربخش در جامعۀ اطلاعاتی، و بخشی از یادگیری مادام العمر به عنوان حق اساسی انسان است.»

در بیانیۀ اسکندریه در باب سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر در سال ۲۰۰۵ آمده است:

«سواد اطلاعاتی در کانون یادگیری مادام العمر قرار گرفته است. سواد اطلاعاتی، افراد را در همۀ گام های زندگی قادر می سازد که به جستجو، ارزیابی، به کارگیری و خلق اطلاعات به شیوه ای اثربخش، و به تحقق اهداف شخصی، اجتماعی، شغلی، و آموزشی خود بپردازند. این مهارت از حقوق اساسی انسان در یک دنیای دیجیتالی است و زمینه ساز محرومیت زدایی اجتماعی در همۀ کشورها است.»

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/definitions-of-il/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-6