Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

نیاز به اطلاعات، یا نیاز اطلاعاتی

۹۹/۶/۳۱

به نظر می‌رسد که آنچه محرک و آغازکنندۀ یک رفتار اطلاعاتی است و با اصطلاح «information need» به آن اشاره می‌شود در اصل باید «informational need» نامیده شود. زیرا نیاز اطلاعاتی «information need» در تعریف می‌تواند هم نیاز به کسب اطلاعات (اطلاع‌یابی و اطلاعجویی) و هم نیاز به اطلاع‌دهی باشد و بنابراین باید در معنای «نیاز اطلاعاتی» از «informational need» استفاده کرد و «information need» را هم باید «نیاز به اطلاعات» ترجمه کرد. لازم به ذکر این که با جستجویی اندک، روشن می‌شود که از عبارت «informational need» در موارد نسبتا معدودی استفاده شده، و بیشتر در یک بافتار پزشکی و در رابطه با بیمارانی که نیاز آنان نه دارای ماهیت درمانی، بلکه دارای ماهیت اطلاعاتی بوده است. اما با نگاهی به تعریف «information need» (تمایل به مکانیابی و دسترسی به اطلاعات، به‌منظور تامین نیاز خودآگاه یا ناخودآگاه) روشن می‌شود که نیاز مرتبط با اطلاعات، همیشه مساوی با این تعریف نیست، بلکه گاهی فرد به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، تمایل به اطلاع‌دهی دارد. در چنین حالتی، این نیاز در واقع دارای «ماهیت» اطلاعاتی است و به معنای اقدام به مکانیابی و دسترسی به اطلاعات نیست.