Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

رفتار اطلاعاتی: نیاز اطلاعدهی/۱

۱۳۹۹/۷/۲۳

نیاز اطلاعدهی ممکن است دلایل و عوامل مختلف داشته باشد. گاهی به دلیل حجم بالای اطلاعات انباشته در ذهن است که فرد احساس می کند باید این اطلاعات را بیان کند. بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ادعا/اذعان می کنند که در هنگام خلق اثر هنری خود، انگیزۀ استدلالی نداشته اند؛ بلکه احساس کرده اند که فوران اطلاعات از درون آنان موجب سرریز اثر هنری شده است. عده ای اذعان دارند که خلق هنر و ابراز هنر، برای آنان یک امر ارادی نیست و از زمان، مکان، منطق، و … تبعیت نمی کند.

شاید این توجیه در مورد افرادی که اصطلاحاً دهن لق، خبرکش، وراج، و … شمرده می شوند نیز مصداق داشته باشد، به این صورت که ظرفیت حفظ و پذیرش اطلاعات، یا انواع خاصی از اطلاعات، در آنان محدود است. بنابراین به دنبال فرصتی می گردند تا آن ها را ابراز کنند.

و جالب این که عکس این آمادگی برای ابراز اطلاعات (= تحفظ اطلاعاتی) را علاوه بر بافتارهای امنیتی، در جای دیگری هم می بینیم:

هر که را اسرار عشق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند