Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

رفتار اطلاعاتی: نیاز اطلاعدهی/۲

۱۳۹۹/۷/۲۸

همانند نیاز اطلاعاتی که ممکن است دلیل عملیاتی (همچون حل مسئله، در هر شکل ممکن آن) یا دلیل درونی و روانشناختی (= جهل محنت زا/مزاحم) داشته باشد، نیاز اطلاعدهی نیز ممکن است چنین دلایلی داشته باشد. دلیل عملیاتی، زمانی است که فرد، آگاهانه و برای تحقق هدفی (مثل انجام وظیفه فردی در اطلاعدهی، تشویق و تحریک اطلاع‌گیرنده به اتخاذ تصمیم یا یک اقدام خاص، و …) به اطلاعدهی می‌پردازد.

دلیل درونی و روانشناختی ازجمله در مواردی مشاهده می‌شود که فرد به هر دلیل، فاقد توانایی لازم در نگهداری و تحفظ اطلاعات است، چیزی که بویژه در کودکان می‌توان آن را سراغ گرفت. توان کودکان معمولا در حفظ رازها و ناگفتنی‌ها بسیار اندک است و اگر ضرورت بزرگتری مانع آنان نشود، بسیار مایل‌اند که اخبار و اسرار خود را در همه جا بر زبان آورند- هرچند که انگیزه‌های دیگری همچون خودنمایی، کسب محبوبیت، دانانمایی، بزرگترنمایی، و … نیز ممکن است از انگیزه‌های اطلاعدهی باشند. اما این انگیزه‌ها هر چه که باشند، اصل موضوع، یعنی نیاز اطلاعدهی را نفی نمی‌کنند.