Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

رابطه ماده، اطلاعات، تغییر

۱۳۹۹/۷/۱۴

ماده از اطلاعات، جدایی ناپذیر است. مقالات بسیاری هست در این باره که ماده و انرژی با اطلاعات همراه اند و این سه با هم، جهان را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر، ملاصدرا نظری دارد که به موجب آن، جوهر و هیولای ماده یکی است. به باور او، حرکت، امر جوهری ماده است و بر پایه این جوهر (که امری ثابت می باشد)، این اعراض نه گانه هستند که بنا بر حرکت جوهری ماده، در حرکت و تغییرند و در واقع، آنچه از تغییر می بینیم، نه اصل و جوهر ماده، بلکه اعراض ماده است، و اعراض، نشانگر و بیانگر ماهیت اشیاء اند.

بر این اساس، باید گفت که علم ما به ماده و اشیا (= اطلاعات)، به اعراض نه گانه تعلق می گیرد و نه به جوهر اشیا، و اگر علمی به جوهر می یابیم، این علم نه از روی اعراض و ماهیت، بلکه با تعبیر و تفسیر آن اطلاعات است.

ازآنجاکه اعراض از جوهر سرچشمه می گیرند و جوهر تعیین کننده و جهت دهنده اعراض است، بنا بر مفاهیم نوین اطلاعاتی می توان گفت که جوهر نهفته در ماده همان است که اعراض را از قوه به فعلیت می رساند: همان رخدادهایی که در مسیر یک تغییر و دگرگونی یا دگردیسی، یک وجود مادی را در مسیر معینی به پیش می برد- در همان مسیر، و نه مسیر دیگر؛ و آن وجود مادی را (طبق نظریه کنترل) هدایت می کند: کنش، ابزار، انرژی، هدف.

از سوی دیگر، اگر بپذیریم که ما دست کم دو گونه اطلاعات داریم: اطلاعات انکشافی، و اطلاعات امری؛ می توانیم بگوییم که اطلاعات انکشافی، علم دریافتی ما به ماهیت اشیاء، و به حرکات اعراض است، و اطلاعات امری، همان چیزی است که در جوهر، موجب حرکت و تعیین کننده سمت و سوی حرکت، و تعیین کننده یا تغییر دهنده ماهیت و اعراض نه گانه است.

در نتیجه، ازآنجاکه حرکت، جوهری ماده، و از آن جدایی ناپذیر است، و ازآنجاکه ماده دارای بقا است، پس اطلاعات نیز از آن جدایی ناپذیر است و بقا دارد و چون این رشته در جایی گسسته نمی شود و حرکت (=تغییر)، ذاتی ماده است، پس اطلاعات، جوهر ماده است و در واقع، ماده بر بستر اطلاعات حرکت می کند و با توجه به این که علم ما به اعراض مادی تعلق می گیرد، جوهر ماده برای ما ناشناخته می ماند.