Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

تعریف اطلاعات

۹۹/۷/۵

داشتن تعریفی ساده و سرراست از اطلاعات، موجب شناسایی و سازماندهی آسان‌تر اطلاعات، و تمایز اطلاعات از غیراطلاعات و سوء اطلاعات، و تسریع در ارائۀ اطلاعات کارآمد به کاربران خواهد شد. افتادن در این چرخۀ غیرمنطقی در تعریف اطلاعات که «اطلاعات، داده‌های پردازش‌شده است» و «داده، اطلاعات پردازش‌نشده است» به نظر می‌رسد که فقط راهی برای خلاصی از ارائۀ یک تعریف جامع از اطلاعات باشد.

در مقالۀ «اطلاعات چیست؟» کوشیدم که تعریف روشنی از اطلاعات بدهم و دست‌کم از افتادن در چرخۀ مذکور در بالا پرهیز کنم. در این تعریف، تاکید بر «کشافیت اطلاعات از عالم واقع» است، و توجه به این ویژگی موجب می‌شود که پژوهشگر با سهولت بیشتری بتواند بین اطلاعات و غیراطلاعات، تمیز دهد.