Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

اطلاعات در خنده و گریه

۹۹/۷/۱

فرایند اطلاعاتی در خنده چگونه است؟ وقتی به یاد یک واقعه یا جملۀ خنده‌دار می‌افتیم، چه رخ می‌دهد؟ ما که چیز تازه‌ای نمی‌آموزیم، و استنتاج تازه‌ای نمی‌کنیم؛ بلکه گاه یک تجربۀ عملی یا ادراکی، تکرار می‌شود. وقتی یک فیلم خنده‌دار یا غمناک را برای چندمین بار می‌بینیم، هنگامی که یک شعر حماسی یا احساسی را برای چندمین بار می‌شنویم، زمانی که عاشق برای چندمین بار، پیام یا نامۀ دلداده‌اش را می‌خواند، در همۀ این موارد، حالات عاطفی قبلی تکرار می‌شوند، در حالی که فرد از قبل می‌داند که بار دیگر چه تجربه‌ای را تکرار خواهد کرد.

همین وضع در زمانی که به یاد وقایع تلخ زندگی خود یا وقایع و رخدادهای تلخ تاریخی می‌افتیم تکرار می‌شود. در مرثیه‌سرایی‌ها، برخی امور و وقایع ازپیش‌دانسته، دوباره و چندباره بازگویی می‌شوند. اما اثر عاطفی، از میان نمی‌رود. چه فرایندی رخ می‌دهد؟