Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

نحوۀ پشتیبانی حرفه‌مندان اطلاعات سلامت از سواد اطلاعاتی

پرورش سواد اطلاعاتی در نیروی کار

نقش حرفه‌مندان اطلاعات، بسیار چشمگیر است:

«حرکت به سمت مراقبت و اقدام شواهدمبنا (EBP) لازم می‌آورد که دانشجویان، دارای سواد اطلاعاتی شوند و مهارت‌های لازم برای تبدیل به یادگیرندگان مادام‌العمر را کسب کنند» (Bailey et al 2007, p.78). «یکی از موانع اقدام شواهدمبنا، لزوم سواد اطلاعاتی بهبودیافته دانسته می‌شود که شامل بازشناسی اطلاعات موردنیاز و تحقق مهارت‌های لازم برای مکانیابی، ارزیابی، و استفادۀ اثربخش از شواهد مربوط می‌باشد» (Ross 2010, p.64).

دست‌اندرکاران اطلاعات سلامت می‌توانند از راه‌های زیر از کارکنان و دانشجویان مراقبت‌های عمومی و سلامت پشتیبانی کنند:

  • برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع جستجوی شواهد پژوهشی، ارزیابی انتقادی، و مدیریت اطلاعات
  • کار به صورت موردی، نفر به نفر، و پرسش و پاسخ برای دانشجویان و کاروران بالینی که در طی آن، کتابدار می‌تواند نحوۀ کارکرد سواد اطلاعاتی در تحقق مهارت‌های سواد اطلاعاتی یا حل مسئله را نشان دهد.
  • ماژول‌ها یا برنامه‌های سواد اطلاعاتی که در آن، همۀ دانش و قابلیت‌هایی که احساس می‌شود بخشی از سواد اطلاعاتی در بخش موردنظر باشند، در قالب یک برنامۀ درسی ساخت‌یافته، ارائه می‌شوند. این امر معمول نیست، اما در برخی دانشگاه‌ها، دروسی برای حرفه‌مندان سلامت ارائه می‌شوند (Forster, 2009). این برنامه‌ها می‌توانند بر پایۀ «ارکان هفتگانۀ اسکانل»، یا یک درک عمومی از نیازهای حرفه‌مندان سلامت- به صورتی که توسط کتابداران استنباط شده- باشند. برخی ماژول‌ها یا چارچوب‌های منتشرشدۀ ماژولی، مبتنی بر پژوهش در «تجارب» گروه یا حرفۀ موردنظر در قلمرو سواد اطلاعاتی هستند. محتوای یک ماژول مبتنی بر شواهد پژوهشی در تجارب واقعی پرستاران در قلمرو سواد اطلاعاتی، در زیر ارائه شده است.

کتابداری بالینی

ایفای نقش به عنوان کتابدار بالینی و همیار، مستلزم انجام جستجو در متون، به نیابت حرفه‌مندان سلامت است. کتابدار، بخشی از تیم بالینی است و باید برای یافتن شواهد پژوهشی مرتبط و اطلاعات دیگر، با سرعت و دقت کار کند تا تصمیمات مرتبط با مراقبت و درمان را بتوان به‌موقع اتخاذ کرد. این عملکرد، نقشی رضایتبخش و درعین‌حال دشوار است! این بخش، بخش روبه‌گسترشی در نیروی کار حرفه‌ای سواد سلامت است و پژوهش‌ها نشان داده‌اند که چنین کتابدارانی قادر به ایجاد تغییر در کیفیت مراقبت هستند (Brettle et al. 2011).

کمک به ایجاد سواد سلامت در بیماران و عموم افراد

حرفه‌مندان اطلاعات می‌توانند به بیماران و عموم مردم در یافتن و نقد اطلاعات مرتبط با سلامت خود و خانواده‌هایشان کمک کنند. با وجود طیف گستردۀ اطلاعات موجود در سایت‌هایی همچون “NHS Choices“، و در بستر اقدام جدید «مرکز ملی سلامت» (NHS) با عنوان «بیمار برخط» (Patient Online)، عموم مردم به طیف گسترده‌تری از اطلاعات- در مقایسه با هر زمان دیگر- دسترسی دارند و برای آگاهی مستمر از سلامت خود و تصمیم‌گیری در بارۀ درمان، نیازمند اطلاعات باکیفیت هستند؛ اما هنوز حجم زیادی از اطلاعات نادقیق و غیرشواهدمبنا در اینترنت هست. حرفه‌مندان اطلاعات توسط وبسایت‌های «مرکز ملی سلامت» و کتابخانه‌های بیمارستانی استخدام می‌شوند تا در دستیابی به سواد اطلاعاتی در این بافتار بسیار مهم، کمک کنند.

برخی از حرفه‌مندان سلامت خود آموزش دیده‌اند تا به این ترتیب و از طریق به‌کارگیری ماژول‌های «سواد سلامت» به عنوان بخشی از فرایند ترویج سلامت یا دوره‌های سلامت عمومی، به بیماران کمک کنند. حرفه‌مندان اطلاعات می‌توانند از این وسیلۀ بالقوه برای تقویت نقش خود در توسعۀ سواد اطلاعاتی بهره بگیرند.

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/sectors/il-health/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-1