Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

تمرین ارزیابی مقاله

موضوعی را در گوگل اسکالر  و در یکی از داده‌پایگاه‌های قابل دسترس از طریق کتابخانۀ دانشگاه، جستجو کنید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

در هر یک از جستجوها، چند یافته به دست آوردید؟

جستجوی شما منجر به بازیابی چه نوع مطالبی شده است؟

هر یک از جستجوها شامل چه موضوعاتی می‌شود؟

هر یک از جستجوها چه بازۀ زمانی را دربرمی‌گیرد؟

آیا می‌توانید فهرستی از مجلات و دیگر انتشاراتی که گوگل اسکالر و داده‌پایگاه دیگر نمایه می‌کنند بیابید؟

جستجویی انجام دهید و منبع مشابهی را در گوگل اسکالر و داده‌پایگاه دیگر پیداکنید. مطابق با گوگل اسکالر، و سپس مطابق با داده‌پایگاه دیگر، چند بار دیگران به منبعی که یافته‌اید استناد داده‌اند؟ اگر تفاوتی در این تعداد وجود دارد، علت احتمالی چیست؟

به یاد داشته باشید که شاید بتوانید نسخۀ رایگانی از مقالات از طریق گوگل اسکالر و از طریق داده‌پایگاه‌های قابل دسترس از طریق کتابخانۀ دانشگاه به دست آورید.

نکته: هزینۀ به دست آوردن مقالۀ رایگان از طریق گوگل اسکالر چگونه تأمین می‌شود؟

 

منبع: https://sites.google.com/site/teachinfolit/find-evaluate-articles

تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۲۱