Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف

یک دایره‌المعارف چاپی و یک دایره‌المعارف برخط انتخاب کنید. موضوع مشابهی در هر دو دایره‌المعارف انتخاب نمایید، و در مدت ۵ دقیقه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

  1. عنوان دایره‌المعارف برخط:
  2. عنوان دایره‌المعارف چاپی:
  3. موضوع انتخابی (برخط):
  4. موضوع انتخابی (چاپی):
  5. لطفا پاسخ‌های خود را برای ۵ پرسش زیر بنویسید:
دایره‌المعارف برخط دایره‌المعارف چاپی
الف. دایره‌المعارف چگونه سازماندهی شده است؟

 

 

ب. با چه کیفیتی به موضوع موردنظر شما پرداخته است (مشخصاً به دامنه و سطح مخاطبان توجه کنید)؟

 

 

ج. مقالات مرتبط با موضوع شما تا چه اندازه روزآمد و دقیق هستند؟

 

 

د. تخصص موضوعی نویسندگان چیست؟

 

 

هـ. مقالات حاوی چه نظرگاهی است؟
و. مقالات حاوی چه نوع مطالب تکمیلی -نقشه، نمودار، …- است؟

 

 

 

منبع: https://sites.google.com/site/teachinfolit/exercises-handouts

تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۲۱