۱۳۹۹/۷/۲۸

همانند نیاز اطلاعاتی که ممکن است دلیل عملیاتی (همچون حل مسئله، هر شکلی که داشته باشد) یا درونی و روانشناختی (= جهل محنت زا) داشته باشد، نیاز اطلاعدهی نیز ممکن است چنین دلایلی داشته باشد. دلیل عملیاتی، زمانی است که فرد، آگاهانه و برای تحقق هدفی (انجام وظیفه فردی در اطلاعدهی، تشویق و تحریک اطلاع گیرنده به اتخاذ تصمیم یا یک اقدام خاص، و …) به اطلاعدهی می پردازد. دلیل درونی و روانشناختی مانند مواردی که فرد، فاقد ظرفیت بالا در ذخیره و تحفظ اطلاعات است، چیزی که بویژه در کودکان می توان آن را سراغ گرفت. توان کودکان معمولا در حفظ رازها و ناگفتنی ها بسیار اندک است و اگر ضرورت بزرگتری مانع آنان نشود، بسیار مایل اند که اخبار و اسرار خود را در همه جا بر زبان آورند- هرچند که انگیزه های دیگری همچون خودنمایی، کسب محبوبیت، دانانمایی، بزرگترنمایی، و … نیز ممکن است بویژه در مورد کودکان، از انگیزه های اطلاعدهی باشد، اما این انگیزه ها، اصل موضوع، یعنی نیاز اطلاعدهی را نقض نمی کند.