اساتید من

جلسه دفاع از پایان نامه دکترا، دی ۱۳۸۵، از راست: دکتر آزاد، دکتر فتاحی، دکتر شعبانی، دکتر مهراد، دکتر داورپناه، دکتر دیانی

بیشتر بخوانید