Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Media category

خاطرات من

اساتید من

جلسه دفاع از پایان نامه دکترا، دی ۱۳۸۵، از راست: دکتر آزاد، دکتر فتاحی، دکتر شعبانی، دکتر مهراد، دکتر داورپناه، دکتر دیانی