افسونگر، ماهر، چیره‌دست

ابزار تعاملی در برخی از برنامه‌های رایانه‌ای، معمولاً به شکل جعبک گفتگوی حساس به بافتار که در انجام یک کار پیچیده، گم به گام به کاربر کمک می‌کند، و از این نظر از منوی عمومی راهنما که از طریق نوار ابزار در دسترس قرار می‌گیرد و کاربر می‌تواند در هنگام نیاز از آن استفاده کند متمایز است. «افسونگر» را معمولاً می‌توان در صورت مزاحمت، غیرفعال کرد.