نمودار وِن

ابزار گرافیکی که در آن، برای نشان‌دادن رابطه‌ٔ منطقی بین مجموعه‌های داده‌ای، از دایره‌های (یا بیضی‌های) بسته استفاده می‌شود: دایره‌های نامتقاطع برای مجموعه‌هایی که هیچ عنصر مشترک ندارند، دایره‌های همپوشان برای مجموعه‌هایی که برخی از (و نه همه‌ٔ) عناصر آن‌ها با هم مشترک‌اند، و دایره‌ای درون دایره‌ٔ دیگر برای مجموعه‌ای که زیرمجموعه‌ٔ دیگری است. نمودارهای «ون» در سال ۱۶۶۱ به‌وسیله‌ٔ «یوهان استرم» (Johann Sturm) ابداع گردید و به نام منطق‌دان انگلیسی «جان ون» (John Venn) که از سال ۱۸۸۰ به بعد از آن استفاده کرد، نامگذاری شد. این نمودارها در آموزش‌های کتابنگاشتی برای کمک به دانشجویان در تجسم نتایج منطق بولی در جستجوی کلیدواژه‌ای، مورد استفاده قرار می‌گیرند.