Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

variant edition

ویراست دگرسانی‌ها، ویراست همراه با نسخه‌ٔ بدل

ویراستی که حاوی تغییراتی است که به‌وسیله‌ٔ پدیدآورنده در اثر داده شده. این تغییرات گاهی از نخستین نگارش تا هنگام نشر (در یک ویراست نهایی) را شامل می‌شوند و خواننده با استفاده از آن‌ها می‌تواند ببیند که متن، چگونه تغییر و تحویل یافته است.

مقایسه کنید با:

variorum edition