پدیدآورنده ناشناس، مجهول‌المؤلف

اثری که پدیدآورندهٔ(های) آن ناشناس است یا با یقین نمی‌توان درباره‌ٔ آن‌ها نظر داد؛ ازجمله، آثاری که در یک نهاد تنالگانی تولید شده‌اند که ناشناخته است یا فاقد نام می‌باشد. کتابخانه‌ها چنین عناوینی را در زیر عنوان اثر، فهرست می‌کنند.
به‌موجب «قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن- ویراست ۲»، اگر اثری به یک یا چند نفر یا نهاد تنالگانی منسوب باشد، در زیر نام آن‌ها، شناسه‌های افزوده ایجاد می‌شوند.
مترادف با:

anonymous

مقایسه کنید با:

diffuse authorship