ویراست بی‌اجازه

ویراستی که بدون رضایت پدیدآورنده، نماینده‌ٔ قانونی وی، یا ناشر اصلی، اما بدون نقض قانون جاری حقوق تکثیر، به چاپ می‌رسد.

مقایسه کنید با:

authorized edition

نیز نگاه کنید به:

pirated edition