Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

truncation

دُم‌بُرش، دُم‌بُرکردن، بُرشِ واژه، واژه‌بُری

حذف نویسه‌ها و افزودن نمادی در ابتدا، انتها، یا میانهٔ یک کلمه در یک جستجوی کلیدواژه‌ای به‌منظور بازیابی اشکال مختلف آن کلمه. دم‌برش برای بازیابی شکل مفرد و جمع کلمات در یک جستجوی واحد، بسیار سودمند است؛ مثلاً “*librar*” برای بازیابی رکوردهای حاوی کلمات زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

“interlibrary”, “intralibrary”, “librarian”, “librariana”, “librarianship”, “libraries”, “library”, etc.

در بیش‌تر فهرست‌های برخط و داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، نماد دم‌برش، علامت * (ستارک) در انتهای واژه می‌باشد، ولی ازآنجاکه نماد دم‌برش، استاندارد نیست، نمادهای دیگری (?، $، #، +) نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. در برخی از نرم‌افزارهای جستجو، کاربر می‌تواند پس از نماد دم‌برش، عددی را بیفزاید تا مشخص کند که این نماد، بیانگر چند نویسه است (مثلاً «facet?1» برای بازیابی «facets»، بدون «faceted» یا «facetiae»).

بنا به قاعده‌ٔ کلی، انجام دُم‌برش برای تعداد نویسه‌هایی کم‌تر از چهارتا عاقلانه نیست. برخی از داده‌پایگاه‌ها برای انجام خودکار دم‌برش طراحی شده‌اند. به کاربران توصیه می‌شود که در یک داده‌پایگاه ناآشنا، پیش از دُم‌برکردن واژه‌ها، همه‌ٔ صفحات راهنما را با دقت بخوانند.

مترادف با:

character masking

نیز نگاه کنید به:

wildcard