سه‌سالانه

آنچه هر سه سال منتشر شود. نیز به اثر پیایندی گفته می‌شود که هر سه سال منتشر می‌گردد.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; septennial; decennial