خلاصه‌نامه، کوتهوارنامه، کوته‌نامه

مجله‌ای که گزارش‌های مختصر از یافته‌های پژوهشی و چکیده‌ٔ مقالاتی را به چاپ می‌رساند که متن کامل آن‌ها (معمولاً در یک داده‌بانک یا در ویراست ریزنمودی) قابل دستیابی است.