پدیدآورنده‌ٔ ساختگی، پدیدآورنده‌ٔ تقلبی، پدیدآورنده‌ٔ قلابی

شخصی که نامش جایگزین نام یک پدیدآورنده‌ٔ واقعی گردیده، با این هدف که از حیث مسئولیت پدیدآورندگی اثر، دیگران را فریب دهد.

مقایسه کنید با:

attributed author

نیز نگاه کنید به:

forgery