عنوان عطف، عنوان شیرازه

عنوانی که بر روی شیرازه‌ٔ کتاب درج یا نقش می‌شود و گاهی کوتاه‌تر از عنوان درج‌شده بر روی جلد، یا چاپ‌شده در صفحه‌ٔ عنوان می‌باشد.

مترادف با:

back title

مقایسه کنید با:

binder’s title

نیز نگاه کنید به:

side title