مجله‌ٔ خاصه‌پسند، مجله‌ٔ خواص‌پسند

مجله‌ای عمومی که به مقوله‌ای خاص می‌پردازد که مورد علاقه‌ٔ تعداد نسبتاً اندک و مشخصی از مخاطبان (مثلاً مشتاقان گلف، یا اساتید و کاروَران یوگا) می‌باشد. کتابخانه‌های عمومی‌ معمولاً بسته به تقاضا (که بر مبنای خواسته‌های مراجعان و آمار استفاده‌ٔ مربوط به فقره‌های مربوطه نشان داده می‌شود) عناوین خاصه‌پسند را مشترک می‌شوند.

مقایسه کنید با:

general interest magazine