Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

shrink-wrap license

مجوز برلفافی

شرایط مجوز که بر سطح داخلی یا بیرونی بستهٔ حاوی محصول نرم‌افزاری جدید چاپ می‌شود و تولیدکننده چنین می‌انگارد که خریدار با اقدام به بازکردن لفاف پلاستیکی از روی بسته (به عبارت دیگر «باز کردن آک») و نگهداری محصول، آن شرایط را پذیرفته است. این توافقات غالباً مشتمل است بر پیش‌بینی‌ها و محدودیت‌هایی که عموماً در دادگاه‌ها مورد تصدیق قرار نمی‌گیرند، زیرا به ناشران نرم‌افزار، حقوقی بیش از آنچه که به موجب حق نشر فدرال یا قانون پتنت مجاز شمرده شده، می‌دهد. قانون بحث‌برانگیز «تراکنش‌های همسان اطلاعات رایانه‌ای» (Uniform Computer Information Transactions Act) به ناشران نرم‌افزار اجازه می‌دهد شرایط قطعی و قابل‌اجرای قرارداد را در این نوع از مجوز بازار انبوه بگنجانند.

املای دیگر:

shrinkwrap

نیز نگاه کنید به:

click-on license