شش‌سالانه

آنچه هر شش سال منتشر می‌شود. به انتشارات پیایندی که هر شش سال منتشر می‌گردد نیز اطلاق می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quadrennial; quinquennial; septennial; decennial