هفت‌سالانه

آنچه هر هفت سال منتشر شود. به نشریه‌ای پیایندی که هر هفت سال منتشر گردد نیز اطلاق می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; decennial