شش‌ماهانه، نیمسالانه

آنچه با فاصله‌‌های زمانی شش‌ماهه منتشر شود. به پیایندی که هر شش ماه منتشر شود هم اطلاق می‌گردد.

مترادف با:

half yearly; twice yearly

مقایسه کنید با:

biennial