رابطه‌ٔ معنایی

پیوند معنایی بین دو یا چند مفهوم، و بین واژه‌ها (سرعنوان‌های موضوعی یا توصیفگرها)یی که برای بازنمایی آن مفاهیم در یک زبان ‌نمایه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روابط معنایی را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

رابطه (relation) توصیف مثال
فعال (Active) عمل، فرایند، یا عملیاتی که مستقیماً توسط یکی بر روی دیگری انجام می‌شود اسکنر/ بارکـُد
همایندی (Associative) دارای پیوند مفهومی، اما فاقد پیوند سلسله‌مراتبی آمار کتابخانه/ کتاب‌سنجی
سببی (Causal) یکی موجب روی‌دادن دیگری فراهم‌آوری‌/ رشد مجموعه
جنسی (Generic) انواع به گونه‌ها ادبیات/ شعر
سلسله‌مراتبی(Hierarchic) یکی زیررده‌ٔ منطقی دیگری است صحافی کتاب/ صحافی
مکانی (Locative) یکی در، نزد، یا روی مکانی قرار گرفته که با دیگری مشخص می‌شود بازار/ تهران
بخشی (Partitive) جزء به کل فصل/ کتاب
انفعالی (Passive) یکی که، بدون تأثیر متقابل، تحت تأثیر یا تابع عمل دیگری است مجموعه‌ٔ کتابخانه/ معیارهای انتخاب
متضاد (Antonymous) متقابل در معنا انتخاب/ عدم انتخاب
هم‌معنا (Syonymous) داشتن معنای یکسان یا تقریباً یکسان کتابچه/ جزوه