خودارجاعی، ارجاع به خود

ارجاعی که در یک اثر مکتوب به یک یا چند تا از انتشارات قبلی پدیدآورنده (کتاب، مقالهٔ مجله، مقالهٔ همایش، …) داده شده. این عمل، به شرطی که آثار مهمی که توسط پدیدآورندگان دیگر درباره‌ٔ موضوع نوشته شده‌‌اند مورد غفلت و چشمپوشی قرار نگیرند، در ارتباطات دانشورانه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.