کتابنگاشت گزیده، کتابشناسی گزینشی، کتابشناسی منتخب

یک کتابنگاشت که فقط قسمتی از متون باربط را دربرمی‌گیرد، و معمولاً بر معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده (مثل نیازهای گروه خاصی از کاربران، تمایل به مواد جاری در مقابل مواد گذشته‌نگر، یا ارزیابی کیفیت) مبتنی است.