Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

security gate

دروازه‌ٔ حفاظتی، دروازه‌ٔ امنیتی

وسیله‌ای که نزدیک ورودی و/ یا خروجی یک کتابخانه (معمولاً به شکل یک بازوی چرخشی یا یک جفت دیرک) طوری نصب می‌شود که افراد در هنگام ورود یا خروج، از درون یک سامانه‌ٔ تشخیص مغناطیسی عبور کنند تا در صورت اقدام برای برداشتن مواد کتابخانه‌ای بدون کنترل مجاز آن‌ها، شروع به علامت‌دادن کند. سامانه‌های لیزری با مزاحمت کم‌تر نیز عرضه شده‌‌اند . بعضی از دروازه‌های حفاظتی شمارشگری دارند که آمار رفت و آمدها را نیز ارائه می‌کند.