مجلهٔ مروری، نشریه‌ٔ مروری

مجله‌ٔ پژوهش‌مدار که به نشر مقالاتی در تحلیل گرایش‌های موجود در یک زمینهٔ آکادمیک یا خلاصه‌هایی از وضعیت جاری پژوهش در موضوعات خاص یک زمینه اختصاص یافته است. این مقالات ممکن است بنا بر دعوت سردبیر تهیه و ارسال شوند.