کتابنگاشت گذشته‌نگر، کتابنگاشت واپس‌نگر، کتابشناسی گذشته‌نگر، کتابشناسی منابع غیرجاری

کتابنگاشت محدود به موادی که در گذشته منتشر شده‌اند. این کتابنگاشت‌ها معمولاً به دوره‌ٔ زمانی خاصی محدود می‌شوند.

متضاد با:

current bibliography