نسبت بازنمایی؛ مقیاس نسبی

در نقشه‌نگاری، عبارت است از رابطه‌ٔ مقیاسی بین فاصله بر روی نقشه یا نمودار، و فاصله‌ٔ واقعی بر سطحی از زمین یا دریا که بر روی نقشه نشان داده شده، و در عنوان یا «شرح نقشه» به‌صورت یک کسر یا نسبت (مثال ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰ یا ۱/۱,۰۰۰,۰۰۰) مرتبط با واحدهای استاندارد اندازه‌گیری ارائه می‌شود.

مترادف با:

fractional scale; natural scale

مقایسه کنید با:

bar scale; statement of equivalency