Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

reference book

کتاب مرجع

کتابی که برای رجوع در هنگام نیاز به اطلاعات موثق- و نه خواندن از ابتدا تا انتها- طراحی شده. کتاب‌های مرجع اغلب از مجموعه‌ای از «مدخل‌ها»ی امضاشده یا امضانشده تشکیل می‌شوند که به‌صورت الفبایی زیر سرواژه‌ها یا سرعنوان‌ها، یا با ترتیب دیگری (رده‌ای، عددی، …) مرتب شده‌اند. این گروه از منابع سالنماها، اطلس‌ها، کتابنگاشت‌ها، منابع زندگینگاشتی، فهرست‌ها، کشف‌اللغات، لغتنامه‌ها، فهرست‌های راهنما، صفحه‌نگاشت‌ها و فیلمنگاشت‌ها، دایره‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها، دستنامه‌ها، نمایه‌ها، دستورنامه‌ها، راهنماهای پژوهش، فهرستگان‌های کتاب و نشریات، و «کتاب سال»ها را (چه به‌صورت انتفاعی و چه به‌عنوان اسناد دولتی منتشر شده باشند) شامل می‌شود. آثار مرجع طولانی ممکن است در مجموعه‌های چندجلدی منتشر شوند، که همه‌ٔ نمایه‌ها در جلد آخر می‌آیند. آثار مرجعی که به روزآمدی مستمر نیاز دارند ممکن است به‌صورت پیایندی (و گاهی در قالب خدمات آزادبرگه‌ای) منتشر شوند.
در کتابخانه‌ها، کتاب‌های مرجع در بخش جداگانه‌ای به نام قفسه‌های مرجع قفسه‌چینی می‌شوند و امانت‌دادن آن‌ها مجاز نیست، چرا که برای پاسخ‌دادن به سؤال‌ها، وجود آن‌ها در کنار میز امانت ضروری است.
مقایسه کنید با:

circulating book

نیز نگاه کنید به:

open access reference work