بازپس‌گیری؛ جامعیت، بازیافت

درخواست کتابخانه از یکی از امانت‌گیرندگانش مبنی بر بازگرداندن فقره‌ٔ به‌امانت‌گرفته‌شده قبل از موعد مقرر. در کتابخانه‌های آکادمیک، زمانی که یک مُدرس می‌خواهد فقره‌ای را در قسمت رزرو قرار دهد، این امر گهگاهی اتفاق می‌افتد.

در بازیابی اطلاعات، سنجه‌ای است برای اندازه‌گیری اثربخشی جستجو، که به‌صورت نسبت «تعداد رکوردها یا اسناد باربطی که در پاسخ به پرس‌وجو بازیابی شده‌اند» به «تعداد کل اسناد یا رکوردهای باربط که در داده‌پایگاه موجودند» بیان می‌شود؛ مثلاً در داده‌پایگاهی که حاوی ۱۰۰ رکورد مرتبط با مقوله‌ٔ «تاریخ کتاب» است، در جستجویی که از ۵۰ رکورد بازیابی‌شده‌اش، ۲۵ رکورد به مقوله ربط داشته باشند، ضریب «جامعیت» ۲۵ درصد است. یکی از دشواری‌های اصلی در استفاده از جامعیت به‌عنوان معیار سنجش اثربخشی جستجو، این است که تعیین تعداد کل رکوردهای باربط (جز در داده‌پایگاه‌های بسیار کوچک) تقریباً ناممکن می‌باشد.

مقایسه کنید با:

precision

نیز نگاه کنید به:

fallout