Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

reboot

راه‌اندازی مجدد

واداشتن سیستم عاملِ رایانه به اجرای مجدد فایل‌های آن (معمولاً از طریق انتخاب گزینه‌ٔ Restart یا Reset، یا با فشاردادن همزمان دکمه‌های Ctrl+Alt+Del بر روی صفحه‌کلید). این شیوه گاهی اوقات در «رفعِ گیر» رایانه (پس از آن‌که در حین پردازش، ناگهان قفل کرده) مؤثر است. اگر این شیوه کمکی نکرد، کاربر می‌تواند سیستم را «بوت سرد» کند؛ اما باید توجه داشت که خاموش‌کردن دستگاه به ازدست‌رفتن داده‌های ذخیره‌نشده منجر خواهد گردید.

مترادف با:

warm boot

نیز نگاه کنید به:

boot