چهارسالانه

آنچه هر چهار سال منتشر می‌شود. به اثر پیایندی که هر چهار سال منتشر شود نیز اطلاق می‌گردد.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quinquennial; sexennial; septennial; decennial