کتاب حرفه‌ای، کتاب تخصصی

کتابی که با هدف استفاده توسط اعضای یک حرفه در جریان کارشان، یا استفاده در آموزش مستمر تهیه شده است. ازآنجاکه کتاب‌های حرفه‌ای مخصوص مخاطبان محدودی هستند، شمارگان پایین دارند و با تخفیف اندک فروخته می‌شوند.