چاپ خصوصی

در بازار کتاب‌های قدیمی، به آثاری گفته می‌شود که چاپ شده‌اند اما برای فروش به عموم مردم عرضه نشده، و معمولاً فقط برای توزیع خصوصی در نظر گرفته شده‌اند. این واژه به انتشاراتی که توسط یک ناشر خصوصی منتشر می‌شوند نیز اطلاق می‌گردد. این‌گونه آثار معمولاً وقتی‌ مورد توجه عمومی قرار می‌گیرند که برای فروش در حراجی کتاب عرضه می‌شوند.