نسخه‌ٔ اهدایی

نسخه‌ای از کتاب که حاوی یک اهدانویسی می‌باشد که معمولاً به‌صورت فی‌البداهه توسط پدیدآورنده یا تصویرگر، روی رَهابَرگ و در زمان اهدا، غالباً برای ثبت موقعیت، نوشته شده. اگر اهدانویسی تاریخدار باشد، معمولاً نشان می‌دهد که کتاب در زمان نشر یا نزدیک به آن تاریخ، اهدا شده. اگر اهدانویسی یا امضا توسط مالک کتاب درخواست گردد، کتاب «نسخه‌ٔ اهدانویسی‌شده» به شمار می‌آید.