دقت، مانعیت

در بازیابی اطلاعات، سنجه‌ای است برای تعیین اثربخشی جستجو، که به‌صورت «نسبت اسناد یا رکوردهای باربط (بازیابی‌شده از داده‌پایگاه)» به «تعداد کل رکوردهای بازیابی‌شده (در پاسخ داده‌پایگاه به پرس‌وجو)» بیان می‌شود؛ مثلاً در داده‌پایگاهی که حاوی ۱۰۰ رکورد باربط در مقوله‌ٔ «تاریخ کتاب» است، در جستجویی که ۵۰ رکورد را بازیابی می‌کند که ۲۵ رکورد آن به مقوله ربط دارند، ضریب دقت ۵۰ درصد است.

مترادف با:

relevance ratio

مقایسه کنید با:

recall

نیز نگاه کنید به:

fallout