سانسور مقدماتی، پیش‌سانسور

ممانعت مواد از ورود به مجموعه منابع کتابخانه در طی فرایند گزینش به وسیلهٔ کتابدار مجموعه‌گستری یا شخص دیگری که صلاحیت انتخاب مواد دارد، بر مبنای سوگیری خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه. اگرچه «منشور حقوق کتابخانه» مصوب «انجمن کتابخانه‌های امریکا» کتابداران را در ایالات متحده مسئول «فراهم‌آوردن مواد و اطلاعاتی می‌داند که بازنمایی‌کنندهٔ همهٔ نظرگاه‌ها در موضوعات جاری و تاریخی باشند»، اما برخی مطالعات بیانگر آن است که کتابداران – به دلایل آگاهانه یا ناآگاهانه – از انتخاب کتاب‌ها و رسانه‌های مجادله‌انگیز پرهیز می‌کنند. پیشوند “pre” در ابتدای واژه نشانگر آن است که ممانعت، پیش از ارائهٔ مواد کتابخانه به مراجعان صورت می‌گیرد.

مقایسه کنید با:

censorship