لغتنامه‌ٔ چندزبانه 

سیاهه‌ای از کلمات یک زبان با ترجمه‌ٔ هر کلمه به دو یا چند زبان دیگر. لغتنامه‌های چندزبانه معمولاً در بخش مرجع کتابخانه قفسه‌چینی می‌شوند.

مقایسه کنید با:

language dictionary