Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

polyglot dictionary

لغتنامه‌ٔ چندزبانه 

سیاهه‌ای از کلمات یک زبان با ترجمه‌ٔ هر کلمه به دو یا چند زبان دیگر. لغتنامه‌های چندزبانه معمولاً در بخش مرجع کتابخانه قفسه‌چینی می‌شوند.

مقایسه کنید با:

language dictionary