Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

pirated edition

ویراست غیرمجاز 

ویراستی که با نقض قانون موجود حق تکثیر، بدون اجازه‌ٔ پدیدآورنده‌ یا دارنده‌ٔ حق نشر و معمولاً (به‌منظور اجتناب از عواقب قانونی نقض قانون حق نشر) بیرون از کشور محل انتشار اثر اصلی، منتشر می‌شود.

مقایسه کنید با:

authorized edition; unauthorized edition