ویراست غیرمجاز 

ویراستی که با نقض قانون موجود حق تکثیر، بدون اجازه‌ٔ پدیدآورنده‌ یا دارنده‌ٔ حق نشر و معمولاً (به‌منظور اجتناب از عواقب قانونی نقض قانون حق نشر) بیرون از کشور محل انتشار اثر اصلی، منتشر می‌شود.

مقایسه کنید با:

authorized edition; unauthorized edition