نمایه‌ٔ ادواری‌ها، نمایه‌ٔ نشریات ادواری

سیاهه‌ای درهمکرد از مقالات ادواری‌ها که در آن‌ها، استناد‌ها بر اساس موضوع (یا با نظم رده‌ای) و گاهی در زیر نام‌خانوادگی پدیدآورنده (به‌صورت جداگانه یا با ترتیب الفبایی واحد) وارد می‌شوند. نمایه‌های ادواری‌ها ممکن است عام، مختص به یک یا چند رشته‌ٔ آکادمیک خاص، یا محدود به نوع خاصی از انتشارات باشند. در کتابخانه‌ها، نمایه‌های ادواری‌ها به‌صورت چاپی و به‌شکل داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، به صورت برخط یا برروی سی‌دی‌رام، موجودند.

نیز نگاه کنید به:

H.W. Wilson