کتابنگاشت دوره‌ای، کتابنگاری دوره‌ای

یک کتابنگاشت که به آثاری محدود است که دوره‌ٔ زمانی خاصی را زیر پوشش می‌گیرند؛ مثل تاریخ امریکا در دوره‌ٔ استعماری یا در دوره‌ٔ پیشرفت.