اثر مرجع با دسترسی آزاد

اثر مرجع که به صورت آزادانه و همگانی از طریق اینترنت و در قالب آسانخوان، در دسترس قرار می‌گیرد- در مقابل اثری که توسط ناشر انتفاعی، به صورت چاپی یا برخط منتشر می‌شود.