فهرست برخط

یک فهرست کتابخانه‌ای (متشکل از مجموعه‌ای از رکوردهای کتابنگاشتی در قالب ماشین‌خوان) که به‌وسیله‌ٔ یک رایانه‌ٔ اختصاص‌یافته به این کار، نگهداری می‌شود. این رایانه دسترسی تعاملی و نامنقطع به فهرست را به‌وسیله‌ٔ پایانه‌ها یا کارایستگاه‌ها و از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با رایانه‌ٔ مرکزی، فراهم می‌آورد. اگرچه نرم‌افزار مورداستفاده در فهرست‌های برخط شکل استاندارد و یکسان ندارد، اما بیش‌تر این فهرست‌ها قابلیت جستجو بر مبنای پدیدآورنده، عنوان، سرعنوان موضوعی، و کلیدواژه را دارند. نرم‌افزار مورد استفاده در فهرست‌های درونخطی، معمولاً منحصربه‌فرد است و استاندارد نیست.

مترادف با:

OPAC