کتابخانه‌ٔ اخبار، کتابخانه‌ٔ خبری

نوعی کتابخانه‌ٔ ویژه که در اداره‌ٔ ناشر روزنامه (یا نهاد خبری دیگر) نگهداری می‌شود و شامل بریده‌ٔ مجله‌ها و روزنامه‌ها، بایگانی عکس (گاهی همراه با نگاتیو)، نقشه، بایگانی جزوات، ریزنمود، مواد مرجع، و داده‌پایگاه‌های برخط مرتبط با اخبار و رویدادهای جاری است. بیش‌تر این کتابخانه‌ها با صلاحدید کتابدار خبری (news librarian) و معمولاً با قرار قبلی، بر روی مشترکین و کتابداران باز است.